STADGAR

för

Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i Norrköping

 

Föreningen bildad 2003-05-15

 

Dessa stadgar är antagna 2010-11-01 och ersätter stadgar antagna 2003-05-15

 

 

§  1.          Föreningen har sitt säte i Norrköping.

                 Verksamhetsåret är kalenderår.

 

§  2.          Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningens uppgift är att insamla medel och stödja de sämst lottade i Norrköping.

                 Varje år i december skall föreningen anordna en julfest, kallad ”Omsorgsjul”, till vilken målgruppen för föreningens stöd skall inbjudas att kostnadsfritt deltaga. Inbjudan sker genom tillkännagivande på kända vistelseplatser.

                 Föreningen skall också arbeta med opinionsbildning och samtal med bland andra Norrköpings Kommun för att försöka uppnå förbättrade förhållanden för främst de bostadslösa i Norrköping.

                 Föreningen skall vid sitt arbete söka samarbete med likasinnade organisationer/föreningar som arbetar med samma målgrupper.

                 Medlemmars arbete för föreningen skall, i möjligaste mån, ske i form av ideella insatser.       

                 Insamlade medel skall användas och placeras på ett sådant sätt att föreningens syfte gynnas på bästa sätt och inom det regelverk som SFI har för 90-konton.

 

§  3.          Medlem i föreningen kan de personer eller organisationer bli som vill arbeta för föreningens uppgifter enligt dessa stadgar.

                 Medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår fastställes av årsmöte.

 

§  4.          Medlem som motverkar eller skadar föreningens syfte kan genom styrelsebeslut uteslutas ur föreningen. Beslut skall anmälas vid nästkommande föreningsmöte eller årsmöte.

 

§  5.          Föreningen har årsmöte senast under mars månad.

                 Skriftlig kallelse skall sändas till medlemmarna senast 3 veckor före årsmötet. Vid årsmötet skall frågor enligt dessa stadgar behandlas. Verksamhetsberättelse och eventuella förslag från styrelsen anslås på föreningens hemsida senast en vecka före årsmötet och finns tillgängliga vid årsmötet. Kassaredovisning och revisionsberättelse lämnas vid årsmötet.

                 För rösträtt vid årsmötet skall medlemsavgift för påbörjat verksamhetsår vara betald. Röstning får ske via ombud om bevittnad fullmakt finns.

                 Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst.


 

                

§  6.          Vid årsmötet skall följande dagordning gälla:

 

1.                        Årsmötets öppnande

2.                        Fråga om mötets behöriga utlysande

3.                        Val av ordförande för mötet (1)

4.                        Val av sekreterare för mötet (1)

5.                        Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

6.                        Styrelsens verksamhetsberättelse

7.                        Styrelsens ekonomiska redovisning

8.                        Revisonsberättelse

9.                        Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om över- respektive underskott i föreningen verksamhet

10.                    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår som redovisningen omfattar

11.                    Fråga om antal ordinarie ledamöter i styrelsen - minst 3 och max 5, ordförande inräknad (2)

12.                    Fråga om antalet suppleanter i styrelsen – minst 1 och max 3 (2)

13.                    Val för 1 år av ordförande för föreningen.

14.                    Beroende av beslut enligt pkt 11 val av 1 - 2 ledamöter för två år – väljes jämna år

15.                    Beroende av beslut enligt pkt 11 val av 1 - 2 ledamöter för två år – väljes udda år

16.                    Beroende av beslut enligt pkt 12 av 1 – 3 suppleanter för en tid av 1 år

17.                    Eventuella fyllnadsval till styrelsen

18.                    Val av 1 revisor för ett år och 1 revisorsersättare för ett år. Föreningen anlitar dessutom en auktoriserad revisor för granskning av föreningens verksamhet.

19.                    Val av valberedning för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. Minst två medlemmar varav en utses till sammankallande.

20.                    Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.

21.                    Av styrelsen eventuellt lämnade förslag inför påbörjat verksamhetsår

22.                    Av enskild medlem, senast tre veckor före årsmötet, inlämnade förslag

23.                    Avslutning av årsmötet

 

Not: Valberedningen föreslår funktionärer enligt § 3 och 4 (1) i dagordningen liksom antal ledamöter enligt § 11 och 12 (2).

Förslag till val enligt § 13 – 17 skall vara lämnade till valberedningen, som föreslår valen vid årsstämman, senast en vecka före årsmötet, för att vara valbara vid årsmötet om förslagen inte är valberedningens förslag. För att kunna väljas till styrelseuppdrag måste kraven enligt SFI:s regler vara uppfyllda.

 

I anslutning till årsmötet sker information och diskussioner kring frågor som inte kräver årsmötesbeslut.


 

 

§  7.          Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare och om antalet ledamöter är flera än 3 vice ordförande. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.

                 Styrelsen kan till sig adjungera personer, utan rösträtt, för speciella uppdrag och rådgivning.

 

§  8.          Medlemsmöten sker för förberedande av ”De Hemlösas Dag den 19 oktober” och/eller inför julfesten i december. Kallelse sker minst 10 dagar före via e-post, hemsida och vid behov via brev.

 

 

§  9.          Ordföranden har att kalla till extra årsmöte om en tredjedel av föreningens medlemmar så begär. Styrelsen kan om så erfordras kalla till extra årsmöte. Kallelse med angivande av ärende skall ske via brev eller e-post senast 3 veckor före det extra årsmötet.

                 Anslås också på föreningens hemsida.

 

§  10.        Stadgeändringar sker vid ordinarie årsmöte eller vid behov på extra årsmöte. Vid stadgeändring skall förslaget vara utskickat tillsammans med kallelsen till årsmötet.

 

§  11.        Fråga och beslut om föreningens upplösning kan väckas vid årsmöte och beslutas vid ytterligare ett årsmöte. Det ena årsmötet skall vara ordinarie årsmöte och tiden mellan beslutande årsmöten skall vara minst 1 månad.

                 Beslutet skall tas med 2/3-dels majoritet av de närvarande vid mötet.

                 Vid upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar överlåtas till förening eller föreningar som arbetar likasinnat eller överlämnas som gåvobrev till verksamhet inom Norrköpings Kommun. Nedläggningsbeslutet skall innefatta hur tillgångarna skall fördelas.

I samband med upplösning av föreningen kan medel inte doneras till enskilda personer.

------------------------------------------------------------------------